دبیر انجمن برادران: آقای حیدری

دبیر انجمن خواهران  : زهرا وقوعی

دبیر کارگروه برگزاری کارگاه ها: زهرا حیدری (اعضای اصلی کارگروه:  الهه سرباززاده)

دبیر کارگروه تهیه جزوات کارشناسی ارشد :سیده حشمت هاشمی

 دبیر کارگروه تهیه جزوات کارشناسی:فاطمه پریرخ

دبیر کارگروه اجرایی: مرضیه بخشی نیا( عضو اصلی کارگروه:مهناز نوکی)

سردبیر نشریه:زهرا صادقی منش(عضو اصلی کارگروه:شیما پویانژاد)

روابط عمومی: راحله محررزاده