جایگاه اعجاز علمی قرآن در تفسیر نوین
نویسنده:دكتر مجید معارف(استاد دانشکده الهیات دانشگاه تهران وعضو هیأت علمی نیمه وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی)    
دو فصلنامه صحیفه مبین، شماره 37، بهار و تابستان 1385 
ص 82

چکیده:

اعجاز علمی به عنوان یکی از وجوه اعجاز قرآن، توجه بسیاری از قرآن پژوهان و مفسّران را در قرن چهاردهم به خود جلب کرده است. این اقبال در پی رشد سریع علوم تجربی در عصر حاضر از یک سو و تلاش برخی از دانشمندان اسلامی در تطابق علم و دین با هم از سوی دیگر، به وقوع پیوسته است. حاصل چنین تلاشی، ظهور آثار گوناگون در عرصۀ قرآن پژوهشی است که در بسیاری از آنها رد پای تکلّف تطبیق دستاورد های علمی قرآن به چشم می خورد. تفسیر نوین از شاخص ترین تفاسیر علمی قرن چهاردهم است که مؤلف دانشمند آن توانسته است با تکیه بر روش صحیح علمی تفسیر قرآن، حرکتی معتدلانه در راستای تفسیر علمی انجام داده و در پی آن، اعجاز علمی قرآن کریم را وجهۀ همّت خود سازد.         

کلیدواژگان: اعجاز علمی، قرآن، علوم تجربی، تفسیر علمی، تحمیل، تكلف

لطفا برای دانلود مقاله اینجا کلیک کنید.