وجوه اعجاز قرآن

علی سلطانی (نشریه دانشکده الهیات ومعارف اسلامی مشهد)

موضوعات مطرح شده در مقاله:

تفاوت موضوع اعجاز قران با سایر موضوعات کلامی

نوع اعجاز قرآن

آیا قرآن معجزه است؟

الف:وجوهی که از دیر باز تا کنون مورد توجه بوده است.

1.امّی بودن حضرت محمد صلی الله علیه وآل وسلم

2.فصاحت وبلاغت قرآن

(معتقدان به صرفه وعدم اعجاز بیانی قرآنی)

3.کلام خدا بودن

4.قدیم بودن

5.خبر دادن از غیب

ب:وجوهی که روشنفکران اخیر علاوه بر سایر وجوه بدان پرداخته اند

1.تأثیر قرآن در درون واحساس

2.اثر سیاسی واجتماعی قرآن

3.اعجاز علمی قرآن

لطفا برای دانلود اینجا کلیک کنید.