اولین جلسه ی اعضای جدید انجمن با اساتید مشاور بر­گزار شد.

                                              

اولین جلسه ی اعضای جدید انجمن با اساتید مشاورجهت معارفه ­در ساعت 10روز دوشنبه 18آبان ماه 94 در اتاق جلسات دانشگاه برگزار شد.

دکتر محمد علی طاهری نژاد استاد مشاوربرادران ضمن معرفی خود از تجربیات دانشجویی واین که برای برگزاری کارگاه ها چه نکاتی باید مد نظر قرار بگیرد ؛سخن گفتند.

دکتر الهه شاهپسند استاد مشاور خواهران ضمن معرفی خود  از کار­گاههای تخصصی  بیشتر ونهادینه کردن بخش های علمی در میان دانشجویان خبردادند.

زهرا وقوعی دبیر انجمن خواهران با طرح برنامه­ ها­ی انجمن از اساتید مربوطه جهت اجرای بهتر طرح ها نظر خواهی کردند وبه دانشجویان شرکت کننده برای اجرای طرح های در دست اقدام دستور کار ارائه دادند.

علی حیدری دبیر انجمن بخش برادران از آیین نامه ودستور کارهای انجمن در دوره قبل ونظر خواهی ایشان از اساتید برای این دوره و از خبرهای مهم قرآنی در سطح کشور برای دانشجویان خبر دادند.

این مراسم با معرفی دانشجویان عضو انجمن از گروه های کارشناسی وکارشناسی ارشد وابراز نظرات وپیشنهادهای خود در راستای پیشرفت وبالا بردن اهداف انجمن در ساعت 11 به پایان رسید.