کارگاه ماهیت و ساختار رشته علوم قرآنی برگزار شد.


     

کارگاه ماهیت و ساختار رشته­ ی علوم قرآنی­، با حضور دکتر سلمان نژاد، جمعی از اساتید دانشگاه وشرکت دانشجویان رشته­ ی علوم قرآنی ومعارف اسلامی به منظور آشنایی بیشتر دانشجویان با رشته­ ی علوم قرآنی در سالن شیخ طوسی دانشکده تربیت مدرس قرآن مشهد برگزار شد.

دکتر سلمان نژاد با تکیه بر مباحث الاتقان وتقسیم بندی آنها به چهار محور به طور خلاصه تاریخچه­ی پیدایش این علم وچگونگی تدوین وپرورش آن را در طول قرون گذشته تا به حال، مورد بررسی قرار داده وسپس به بیان لزوم شکوفایی این علم و الزامات آکادمیکیِ (دانشگاهی) دوره کارشناسی علوم قرآنی از جمله محور های : 1. تعمیق سطح دانش2. آشنایی با ساختار رشته تحصیلی3. یادگیری راه‌های توسعه معرفت پرداخت.

وی در ادامه در پاسخ سؤال یکی از  دانشجویان در زمینه­ ی تکراری بودن سر فصل­های علوم قرآن  ضمن رد این ادعا تصریح کرد : سرفصل های موجود دروس رشته علوم قرآنی براساس نظم خاص و رعایت پیش نیازی دروس وبررسی موضوعات از دیدگاه های مختلف این رشته تدوین شده است.

دکتر سلمان نژاد درپاسخ به سوال دانشجوی دیگر مبنی بر ارتباط علم منطق و رشته علوم قرآنی گفت :

علم منطق  پیش نیاز مباحث پایه برای تمام علوم از جمله رشته علوم قرآنی است.

استاد علوم قرآنی در پایان ضمن تأکید بر لزوم پویایی دانشجویان در کسب علوم و مهارت های مورد نیاز رشته علوم قرآنی خواستار بازنگری در دیدگاه خود نسبت به این رشته به نحوی که امکان راهبری جامعه را در راستای اهداف متعالی میسر سازد؛ شد.