بدن شما به صورت روزانه، امواج الکترومغناطیسی دریافت می کند. شما امواج الکترومغناطیسی را مواقعی که از تجهیزات الکترونیکی استفاده می کنید و نمی توانید هم کنار بگذارید. دریافت می کنید، همچنین از طریق لامپ های روشن که حتی برای یک ساعت هم خاموش نمی شود...

                                   

شما منبعی هستید که مقدار زیادی از امواج الکترومغناطیسی دریافت می کنید؛ به عبارت دیگر شما با امواج الکترومغناطیسی شارژ می شوید بدون آنکه بفهمید. سردرد دارید، احساس ناراحتی می کنید، تنبلی در کار و مکانهای مختلف بر شما غلبه می کند...

راه حل این مشکل چیست؟


یک دانشمند غیر مسلمان از اروپا تحقیقاتی شامل یافتن بهترین روش برای خارج کردن امواج الکترومغناطیسی که به بدن آسیب می رساند را انجام داد.

با گذاشتن پیشانیتان بیشتر از یکبار بیشتر روی زمین، زمین امواج الکترومغناطیسی را تخلیه خواهد کرد؛ این شبیه اتصال زمین به ساختمان هایی است که برخورد سیگنال های الکتریکی مانند رعد و برق با آنها وجود دارد تا امواج از طریق زمین تخلیه شود. آنچه این تحقیق را بیشتر شگفت انگیز می کند این است که:

بهترین راه که پیشانی تان را بر زمین بگذارید، حالتی است که رو به مرکز زمین باشید؛ چرا که در این حالت امواج الکترومغناطیسی بهتر تخلیه خواهد شد و بیشتر تعجب خواهد کرد که بدانید براساس اصول علمی، ثابت شده است که مرکز زمین مکه است و گعبه درست وسط زمین است.بنابراین سجده در نمازتان بهترین راه تخلیه سیگنالها از بدن است.