معنا، امکان وراهکارهای تحقق علم دین     

                                                                          

دکتر حسین سوزنچی متولد (۱۳۵۳) همدان دارای مدرک کارشناسی ارشد الهیات با گرایش فلسفی و کلام اسلامی از دانشگاه امام صادق علیه‌السلام و مدرک دکتری فلسفه و کلام اسلامی از دانشگاه تربیت مدرس از اساتیدی هستند که تألیف چندین عنوان کتاب از جمله کلید دانش، اسلام و دنیای متجدد، ماجرای وحدت وجود در حکمت متعالیه و و ده‌ها مقاله و سخنرانی در کارنامه خود دارند. نگارنده در کتاب حاضر به بررسی و نقد انگاره های قائلان به ضرورت مدرن بودن علم و نفی پیوند آن با دین، رجعت و بازخوانی متون و معارف اسلامی می پردازد. مباحث مطرح شده در این کتاب مباحثی هستند که نگارنده از حدود سال ۱۳۸۴ تدریس درسی با عنوان ” معنی و امکان علوم انسانی اسلامی” در دانشگاه امام صادق علیه‌السلام آغاز کرد و در آن به بررسی دیدگاه‌های مختلف در زمینه ماهیت علم دینی می‌پرداخت.

مباحث کتاب حاضر در ۴ بخش ارائه شده است:

بخش اول به بررسی ماهیت علم اختصاص دارد و توضیح داده می‌شود که می‌توان دو تلقی از واژه علم داشت. یکی اینکه علم را به معنای تک گزاره معرفتی و دیگری اینکه علم را به معنای یک رشته علمی گرفت. در این بخش علم در مقام ثبوت و حقیقت نفس الامری، از علم در مقام اثبات و تحقق خارجی و تاریخی تفکیک شده است. او با نیم‌نگاهی به دو تلقی اسلامی و غربی از علم، مؤلفه‌های علم را که در هنگام پرداختن به مسئله علم دینی باید مدنظر قرارداد، مورد بررسی قرار داده است.

در بخش دوم به سه مسئله مهم در حوزه دین‌شناسی یعنی ماهیت و اعتبار معرفت دینی، جایگاه و اعتبار عقل در میان منابع دین و حوزه قلمروی دین و نوع تعامل بین متون دینی و علوم بشری پرداخته شده است.

در بخش سوم، مهم‌ترین دیدگاه‌هایی که در جامعه ما موضعی در باب علم دینی اتخاذ کرده‌اند مورد نقد و بررسی قرار گرفته شده و نهایتاً در بخش چهارم کتاب هم نگارنده دیدگاه خود را در خصوص امکان و تحقق و راهکارهای علم دینی بیان می‌کند.

دریافت فایل خلاصه کتاب