گذری بر مطالعات شیعی در غرب

نویسنده:عباس احمد وند(دانشکده الهیات، دانشگاه تهران)

محل نگهداری:مقالات وبررسی ها، دفتر 63،تابستان 77-153تا183

چکیده:

از آن جا که جریان اسلام شناسی ویا به عبارت صحیح تر اسلام پژوهی در غرب، شیعه ومنابع شیعی را کمتر مورد توجه قرار داده است؛ در این گفتار مختصر تلاش می کنیم تا ضمن ارایه برخی گواهی ها ونمونه ها از این کم توجهی حتی المقدور به بررسی علل آن پرداخته، آن گاه مراحل گوناگون شیعه پژوهی در غرب از آغاز تا کنون وعوامل مؤثر بر این مراحل را باز گوییم.بدیهی است که بررسی آراء شیعه پژوهان غربی ضرورتاً به منزله ردّ یا تأیید اولیه وشتابزده آنها نیست، بلکه مراد این است که با دانستن نگاه غربیها نسبت به اسلام وشیعه، بتوانیم به نوعی غرب شناسی انتقادی دست یابیم والاّ نه ردّ وتکذیب شیعه توسط غربیها باید ما را از درون تهی کند ونه تأثیر بی جهت ایشان از اسلام به یک معنا امرمهمی است.

کلید واژگان:مطالعات اسلامی در غرب-شیعه پژوهی-علل درونی علل بیرونی علل مشترک-مرحله سفرنامه ای مرحله علمی سفرنامه ای مرحله علمی

برای دانلود مقاله اینجا کلیک کنید.