کا رگاه آموزشی مقاله نویسی بر گزار شد.

کار گاه آموزشی مقاله نویسی با حضور دانشجویان کارشناسیارشد و کارشناسی دانشکده تربیت مدرس قرآن مشهد  در روز سه شنبه 10آذر ماه در سالن شیخ طوسی به مدت 4ساعت بر گزار شد . دکتر محسن دیمه کار استاد این دوره با بیان ساختار مقاله ونحوه نگارش آن وارجاع دهی ومنبع شناسی به توضیحات بیشتری درباره­ ی نحوه انتخاب موضوع که مشکل بسیاری از دانشجویان است پرداخت. دیمه کار افزود هر آیه وهرمطلب دینی می تواند موضوع قرار بگیرد وخاطر نشان ساخت که موضوعات را کلی انتخاب کرده وبعد به موضوعات جزیی تبدیل کنیم با محوریت طرح سوال وایجاد مسئله ،در مقام پاسخ به مسئله مقاله را بایدآغاز کرد.
در پایان با بیان مثال هایی برای روشن شدن مطلب، دانشجویان  را برای فهم بیشتر موضوع را­هنمایی کردند.