دکتر نوروزی در این جلسه ضمن تبیین آیین نامه ها و شرح وظایف انجمن های علمی دانشجویی به شرح فعالیت های در نظر گرفته شده برای هفته پژوهش در دانشکده پرداخت و مشارکت حداکثری دانشجویان در این راستا را خواستار شد.

 

در ادامه این نشست دبیران هر یک از انجمن های علمی خواهران و برادران دانشکده به شرح برنامه های مختلف این انجمن ها در سال جاری پرداخته و نیازها و درخواست های خود را با معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده مطرح نمودند.